برچسب: لایحه

تفاوت دادخواست, شکواییه و لایحه

نخستین مرحله دادرسی و طرح دعوا توسط اشخاص در مراجع قضایی با تنظیم درخواست شروع می شود. در دعاوی حقوقی شخص مدعی برای طرح دعوای