برچسب: مطالبه خسارت

۶ آبان ۱۴۰۲
کاهش قیمت حاصله که معمولاً در خصوص تصادف خودروهای نو پدید می‌آید، قابل مطالبه و بلااشکال است. همچنین با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن، کسب نظریه…
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
آیا در مورد آراء هیات تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار می توان دعوای خسارت تاخیر تادیه را مطرح نمود؟ ازم به ذکر است با توجه به قوانین موجود خواهان( ذینفع) می توان خسارت تاخیر تادیه را به دو صورت مطالبه