برچسب: وجه الکفاله

۱۸ مهر ۱۴۰۲
اگر شما کفیل یا وثیقه گذار در یک پرونده کیفری بوده و به دلیل متواری شدن متهم یا عدم حضور او در مراجع کیفری، وجه الکفاله و یا وثیقه به دستور دادستان اخذ شده است, چگونه باید از ضبط وثیقه جلوگیری کنید؟
۸ مهر ۱۴۰۲
در قانون مدنی کفالت را عقدی تعریف شده که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص سومی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند.کی از کاربردهای این عقد در پرونده های کیفری طبق قانون…