نوران وکیل > مقالات > امور حسبی > نمونه دادخواست صدور قرار تحریر ترکه متوفی
نمونه دادخواست صدور قرار تحریر ترکه

نمونه دادخواست صدور قرار تحریر ترکه متوفی

در این مقاله مسائل مربوط به تحریر ترکه را بررسی نمودیم .حال در این پست نمونه دادخواست صدور قرار تحریر ترکه – تنظیم شده توسط کارشناسان حقوقی موسسه نوران وکیل- را برای شما آماده نمودیم. اصولا تحریر ترکه الزامی نیست و در موارد عادی وارثان ،طلبکاران و موصی له می توانند در شرکت قهری ترکه با هم کنار آیند و از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب کنند و ترکه را بین خودشان تقسیم کنند. اما اگر ترس از اختلاف و یا فریب در میان وارثان باشد ،دراین صورت ترکیب ترکه توسط مقام قضایی انجام می شود.

لازم به ذکر است در موارد زیر تحریر ترکه باید از طریق تنظیم دادخواست و ثبت آن در یکی از دفاتر خدمات قضایی خطاب به شورای حل اختلاف مطرح شود که در غیر اینصورت تقسیم ترکه از نظر قانون باطل و فاقد اعتبار خواهدبود:

۱- هرگاه یک یا چند نفر از ورثه غایب یا محجور باشند.

۲-هرگاه بعضی از ورثه، ترکه را قبول نکنند.

۳- هرگاه ترکه متوفی خارج از کشور باشد.

سوالی که می توان مطرح کرد: چه کسانی می توانند اقدام به ثبت درخواست تحریر ترکه نمایند؟

اشخاص زیر صرفا حق ثبت درخواست تحریر ترکه را دارند:

۱- هریک از ورثه یا نماینده قانونی آنها

۲- وصی فرد متوفی

۳-امین فرد غایب و قیم فرد محجور

نمونه دادخواست صدور قرار مهر و موم و تحریر ترکه متوفی

خواهان:………….( مشخصات یکی از ورثه)

اقامتگاه:…………………..

کدملی:……………..‌‌‌‌….

خواندگان:……………….( مشخصات سایر ورثه)

اقامتگاه:………………………

کدملی:…………………..

خواسته: تقاضای صدور قرار مهر و موم و تحریر ترکه

دلایل و مستندات:

۱- رونوشت شناسنامه تمامی ورثه

۲- گواهی فوت متوفی

۳-گواهی انحصار وراثت

شرح دادخواست

ریاست محترم شورای حل اختلاف شهرستان…….

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می رساند، مرحوم …………. مورث اینجانب……………

( خواهان) و سایر ورثه(خواندگان) طبق به گواهی فوت پیوست دادخواست در مورخ ……/…../…… فوت نموده است. با عنایت به گواهی حصر وراثت پیوست دادخواست از مرحوم ترکه ی منقول و غیرمنقول بجای مانده است. حال خواندگان با تصرف در این اموال درصدد حیف و میل ما ترک هستند. لذا با تقدیم این دادخواست و به استناد مواد ۱۶۷ ، ۱۷۴ ،۲۰۶ و ۲۰۷ قانون امور حسبی تقاضای رسیدگی و صدور قرار مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را از شورای حل اختلاف خواستارم.

قوانین مرتبط

از قانون امور حسبی

ماده ۱۶۷ – اشخاص مذکور زیر می توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:

  • هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.
  • موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
  •  طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تأمین طلب نشده باشد.
  • کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

ماده ۱۷۲ – در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.

ماده ۱۷۳ – در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را به او اطلاع می دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضاء جهت تعیین امین برای او اقدام کند.

ماده ۲۰۶ – مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.

ماده ۲۰۷ – درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می شود.

ماده ۲۱۳ – برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:

  1. توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن
  2. تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات
  3. مبلغ و نوع نقدینه
  4. بهاء و نوع برگهای بهادار
  5. اسناد با ذکر خصوصیات آنها
  6. نام رقبات غیر منقول

 

دادخواست مرتبط: نمونه دادخواست تقسیم ترکه متوفی

 

 

 

 

 

منابع:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email