نوران وکیل > مقالات > کیفری > نمونه درخواست آزادی مشروط و درخواست مرخصی از زندان
نمونه درخواست آزادی مشروط و درخواست مرخصی از زندان

نمونه درخواست آزادی مشروط و درخواست مرخصی از زندان

اگر به دنبال نمونه درخواست آزادی مشروط و نمونه درخواست مرخصی از زندان هستید ما برای شما عزیزان در این پست این دو نمونه به همراه مستندات قانونی مورد نیاز را تهیه نمودیم. در این پست و در رابطه با درخواست آزادی مشروط و مرخصی از زندان موضوعات ذیل بررسی می شود:

شرایط و مستندات قانونی نظام آزادی مشروط

برای استفاده از نظام آزادی مشروط باید به مقدار مجازات مورد حکم در دادنامه توجه کرد. ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی محکومان به حبس تعزیری را جهت استفاده از نظام آزادی مشروط به دو گروه کلی تقسیم نموده است:

گروه اول:

در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال (یعنی ده سال و یک روز یا بیشتر)باید نصف مدت محکومیت خود را در زندان سپری کرده باشند.

گروه دوم:

در مورد محکومان به حبس ده سال و کمتر باید یک سوم مدت مجازات حبس را در زندان تحمل کرده باشند.

برهمین اساس بعد از تحمل مدت حبس مورد ذکر در ماده ۵۸ دادگاه صادر کننده حکم می تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف – محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب – حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.

پ – به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت – محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

لازم به ذکر است مطابق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود.

مقاله مرتبط: زندان مجازات زندان به خاطر تهدید 

نمونه درخواست آزادی مشروط

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…..

ریاست محترم شعبه …. دادگاه جزائی دو شهرستان………….

موضوع :درخواست صدور قرار آزادی مشروط

احتراماً اینجانب ………………… با کد ملی ………………………..… متهم پرونده کلاسه …………………………. که به موجب دادنامه پیوست شماره……………………..… محکوم به هشت سال حبس و جزای نقدی شده ام که در تاریخ …….پرداخت نموده ام .حال استنادا به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی وباعنایت به اظهار ندامت و پشیمانی قلبی و حسن معاشرت( که به تایید مقامات محترم زندان رسیده است ) و کهولت سن و گذراندن مدت ۶ سال از دوران حبس خود که به تایید قاضی اجرای احکام رسیده است و عدم استفاده قبلی از نظام آزادی مشروط و همچنین شاکی در خارج از ایران (انگلیس) اقامت داشته مقیم ایران نیست.لذا تقاضا ی صدور قرار آزادی مشروط نسبت به الباقی مدت حبس را دارم .با تشکر و امتنان

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

نمونه درخواست مرخصی محکوم از زندان

دادیار محترم شعبه….اجرای احکام کیفری شهرستان ……..

با عرض سلام و ادب

احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای…………………….در پرونده کلاسه…………………………با عنایت به اینکه حبس تعیینی موکل پانزده سال تعیین گردیده و موکل بیش از هفت سال در زندان به سر می برد و اخیراً اعاده دادرسی نسبت به حکم آخر الصدور شعبه…..دادگاه تجدیدنظر که حبس موکل را از پانزده سال به هفت سال تقلیل نموده است ، اعلام داشتم که مورد موافقت شعبه ……………………….. دیوان عالی کشور قرار گرفت و حالیه نیز پرونده اجرایی به دیوان عالی کشور ارسال شده است ؛ مع الوصف : با توجه به اینکه کلیه شکات بیش از دو سال قبل ، رضایت خود را نسبت به موکل اعلام داشتند و دادگاه محترم تجدید نظر با تخفیف مجازات و همچنین آزادی مشروط موکل موافقت ننمودند و دیگر اینکه موکل دارای همسر و فرزند می باشد . فلذا : در راستای آئین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با توجه به گذران بیش از یک ششم حبس توسط موکل و اینکه نمره مورد نظر را در زندان کسب نموده است خواهشمند است : در صورت صلاحدید مرجع محترم دستورات مقتضی جهت اعطای مرخصی به موکل را مبذول فرمایید . مساعدت حضرتعالی موجب امتنان خواهد بود.

با تشکر و تجدید احترام

مقاله مرتبط: نمونه درخواست آزادی از حبس (زندان) از طریق پابند الکترونیکی

قوانین و مقررات مرتبط با درخواست آزادی مشروط و یا مرخصی از زندان

از قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۸ – در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف – محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب – حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.

پ – به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت – محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

ماده ۵۹ – مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

ماده ۶۰ – دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند.

ماده ۶۱ – هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود.

از آیین نامه نحوی اجرای نظام آزادی مشروط

ماده۲۳ـ در صورتی که محکوم علیه در مدت آزادی مشروط، بدون عذرموجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند قاضی اجرا مکلف است مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط اعلام کند.

ماده۲۴ـ هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب تکرار جرم یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موضوع ماده (۶۱) قانون شود، پس از صدور حکم قطعی در مورد جرم جدید، قاضی اجرا مکلف است مراتب را برای اعمال ماده قانونی مذکور به دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط اعلام کند.

تبصره ـ منظور از عذرموجه مذکور در این ماده و سایر مواد این آیین نامه، موارد مذکور در ماده (۱۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری است.

از قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۷۸ – متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

الف – نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه ای که مانع از حضور شود.

ب – بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ – همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت – ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث – متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می‌شود.

تبصره – ‌در سایر موارد، متهم می تواند برای یک‌ بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

منبع

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email