نوران وکیل > مقالات > شکواییه > نمونه درخواست صدور اجراییه از رای داوری
نمونه درخواست صدور اجراییه از رای داوری

نمونه درخواست صدور اجراییه از رای داوری

در این پست قصد داریم یک نمونه درخواست صدور اجراییه از رأی داوری ( نهاد حکمیت ) – تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل – به همراه ذکر نکات مهم را برای شما بازدید کنندگان گرامی آماده نمودیم.

تعریف و مزیت نهاد داوری

نهاد حکمیت یا داوری شاید پیشینه‌ای به اندازه تاریخ بشریت دارد. داوری عبارت است از حل اختلاف از رهگذر اشخاص خصوصی با توافق طرف‌های دعوا یا به حکم قانون است. پس داوری یک نهاد و روش خصوصی حل وفصل اختلافات بوده که در حقیقت داور به عنوان قاضی خصوصی طرفین است و پس از انتخاب توسط آنها به منازعه رسیدگی می‌کند.

مهم‌ترین مزیت استفاده از داوری این است که داوران برخلاف مراجع قضایی مکلف به رعایت قوانین و تشریفاتِ زمان‌برو پیچیده آیین دادرسی نیستند و در نتیجه زمان رسیدگی به دعوا بر خلاف محاکم بسیار کمتر می‌باشد؛ و مزیت دیگر نهاد داوری معمولاً کم هزینه‌تر بودن آن است.

اولین مواد قانون داوری در ایران مربوط به سال ۱۲۸۹ هجری شمسی است که در مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته بود.

در حال حاضر به موجب ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹″کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای ازرسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.”

همچنین مطابق ماده ۴۵۵ قانون فوق الذکر “متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.”

گفتنی است امروزه، داوری بیشتر برای حل و فصل قراردادها و اختلافات بین‌المللی تجاری معمول و مرسوم است.

مقاله مرتبط: صدور اجراییه از رای دادگاه

مرجع صالح جهت صدور اجرای آراء داوری

– اجرای رأی داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی

براساس ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.

– اجرای رأی داوری موضوع قانون تجاری بین المللی

همچنین مطابق ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (۶) ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.

– اجرای رأی داوری در بخش تعاونی

به موجب ماده ۲۲ آیین نامه داوری در بخش تعاونی رأی داوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ, لازم‌الاجرا است. هرگاه محکوم علیه در مهلت مذکور رأی را اجرا ننماید, در صورت تقاضای کتبی محکوم له از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد, برگ اجرایی صادروطبق مقررات به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

مقاله مرتبط: نحوه شناسایی محکوم علیه متواری 

لازم به ذکر ذینفع (محکوم له) هنگام ثبت درخواست صدور اجراییه – که در عمل باید در قالب دادخواست تنظیم شود – می‌بایست یک نسخه از رأی داوری و همچنین گواهی ابلاغ رأی به محکوم علیه را نیز ضمیمه درخواست کند و آن را در یکی از دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید.

داوری عبارت است از حل اختلاف از رهگذر اشخاص خصوصی با توافق طرف‌های دعوا یا به حکم قانون است.

نمونه درخواست صدور اجراییه از رأی داوری

حال در پایان یک نمونه درخواست صدور اجراییه از رأی داوری – تهیه شده توسط تیم حقوقی نوران وکیل – را برای شما عزیزان ارائه نمودیم.

خواهان: ………. (مشخصات محکوم له رأی داوری)

اقامتگاه: ……….

شماره ملی: ……..

خواندگان

خوانده: ………. (مشخصات محکوم علیه رأی داوری)

اقامتگاه: …………

شماره ملی: ……….

خواسته:

درخواست صدور اجراییه نسبت به رأی داوری شماره ……..

دلایل و مستندات:

۱- رونوشت قرارداد داوری شماره…

۲ – رونوشت کارت ملی

۳- رونوشت رأی داوری شماره……….

۴ رونوشت گواهی ابلاغ

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …. (محل اقامت خوانده)

با سلام و عرض ادب

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب ……… ذینفع و محکوم له رأی داوری شماره …………….با موضوع پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بابت اجرت المثل ایام کشت زمین زراعی که در مورخ ……به خوانده محترم آقای ………قانونا ابلاغ گردیده است (رونوشت رأی داوری و گواهی ابلاغ ضم دادخواست تقدیم حضور می‌گردد). حال با توجه به اینکه خوانده محترم بعد از پایان مهلت قانونی (۲۰ روز) از اجرای رأی داوری امتناع نموده است. لذا اینجانب با تقدیم یک برگ دادخواست با عنایت به تجویز ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اجرای رأی داوری توسط دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و همچنین ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور اجراییه مورد استدعاست.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

قوانین مرتبط با اجرای رأی داوری

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۵۴ – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

ماده ۴۵۵ – متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره – در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

ماده ۴۸۸ – هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.

از قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۳۵ ـ اجرا

۱. به استثنای موارد مندرج در مواد (۳۳) و (۳۴) آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (۶) ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.

۲. در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.

از آیین نامه داوری در بخش تعاونی

ماده ۲۲- اجرای رأی

رأی داور در موارد ذیل باطل و در سایر موارد ظرف بیست روز پس از ابلاغ, لازم‌الاجرا است. هرگاه محکوم علیه درمهلت مذکور رأی رااجرا ننماید, در صورت تقاضای کتبی محکوم له از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوارادارد, برگ اجرایی صادر طبق مقررات به مورد اجرا گذاشته می‌شود:

۱-رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲-داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

۳-داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیار داور است ابطال می‌گردد.

۴-رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵-رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶-رأی داور به وسیله داورانی صادره شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.

۷-قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

 

*منابع*

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email