نوران وکیل > مقالات > حقوق تجارت > نمونه شکواییه جرم مدعی اعسار خلاف واقع
نمونه شکواییه اعسار خلاف واقع کذب

نمونه شکواییه جرم مدعی اعسار خلاف واقع

در این پست برای بازدیدکنندگان گرامی یک نمونه شکواییه با عنوان مدعی اعسار خلاف واقع – تنظیم شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل – همراه با ذکر نکات کلیدی را آماده نمودیم: مطابق با ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه(بدهکار)می تواند با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و معرفی دوشاهد که از شرایط مالی خوانده اطلاع دارند، از پرداخت نقد و یکجای محکوم به رهایی یابد.به عبارتی از ادای دین خود به نوعی فرار کند.
بر همین اساس قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از اعسار خلاف واقع در قانون جدید نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب۹۴در ماده ۱۶ دو مورد از ترک فعل و فعل توسط مدعی اعسار را جرم انگاری نموده و علاوه بر پیش بینی مجازات درجه هفت ( حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا ۳۰ میلیون ریال تا۶۰میلیون ریال) ، اثر حکم اعسار صادر شده قبلی وتمهیدات اقساطی پیش بینی شده نیز لغو می گردد:

مورد اول: ترک فعل یا خوداری از معرفی کامل اموال خود. با این توضیح که مطابق ماده ۸ همان قانون ، مدعی اعسار مکلف به معرفی تمامی اموال، حساب های بانکی ، وجهی که در نزد دیگران دارد و هر چیزی که می توان به آن مال اطلاق کرد، می باشد ودر صورت خوداری از معرفی کامل اموال خود به منظور فرار از اجرای حکم مجرم محسوب خواهد شد.

مورد دوم: فعل یا ادعای معسر بودن خلاف واقع. با این توضیح که اگر محکوم علیه به منظور فرار از اجرای حکم و با معرفی شهود مبنی بر معسر بودن خود اقدام کند و دادگاه حکم به اعسار محکوم علیه صادر کند و بعد به هر طریقی معلوم شود که ادعای اعسار خلاف واقع بوده و محکوم علیه متمکن باشد مجرم محسوب خواهد شد.

لازم به ذکر است مستنبط از ماده۳۴۰ قانون ایین دادرسی کیفری، جرم ادعای اعسار خلاف واقع موضوع ماده۱۶ قانون فوق الذکر بدون رسیدگی در دادسرا و مستقیما در دادگاه کیفری دو قابل رسیدگی است.

نمونه شکواییه جرم مدعی اعسار خلاف واقع

شاکی: ……( مشخصات خوانده دعوای اعسار و طلبکار)
اقامتگاه: …………
کدملی:……………
شماره تماس:………

مشتکی عنه:……………(مشخصات خواهان دعوای اعسار و مدیون)
اقامتگاه: ……………
کدملی:……………
شماره تماس:……………

عنوان اتهام : ادعای اعسار خلاف واقع

محل وقوع جرم: شهرستان…..
تاریخ وقوع جرم:…………

دلایل اثبات جرم:

  1. رونوشت دادنامه اعسار شماره………..صادره از شعبه…‌دادگاه…
  2. عند اللزوم تحقیق و معاینه محلی
  3. شهادت شهود
  4. قرارتامین دلیل

شرح شکایت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

باسلام و احترام

به استحضار می رساند اقای…….( مشتکی عنه ) با تقدیم دادخواست اعسار از محکوم به که مبلغ…ریال له اینجانب ..‌‌‌….(شاکی)می باشد طی دادنامه قطعیت یافته شماره……‌صادره از شعبه …‌ دادگاه شهرستان…. حکم اعسار و تقسیط ایشان صادر شده است. حال اینجانب متوجه شدم مشتکی عنه در حین معرفی اموال خود در پرونده اعسار یک زمین زراعی و درحال کشت واقع در شهرستان و به ادرس ………….متعلق به خود را عمدا و جهت فرار از اجرای حکم دادگاه و عدم ادای دین خود معرفی ننموده و ایشان خلاف واقع خود را معسر و ندار معرفی کرده است. جهت اثبات ادعای مذکور قرارتامین دلیل دال بر کشت زمین توسط مشتکی عنه ضم شکواییه تقدیم حضور است.لازم به ذکر است یکی از بستگان ایشان جهت ادای شهادت اعلام امادگی نموده و همچنین در صورت صلاح دید دادگاه محترم تقاضای تحقیق و معاینه محلی مورد استدعاست.

نهایتا با تقدیم این شکواییه به استناد ماده ۱۶ قانون محکومیت های مالی وباتوجه به درجه هفت بودن مجازات این جرم که می بایست مستقیما در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی شود ، تقاضای تعقیب و مجازات مشتکی عنه مورد تقاضاست.

قوانین مرتبط با بحث ادعای اعسار خلاف واقع

از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۸ – مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.
ماده ۱۶ – هرگاه محکومٌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

از آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۹/۶/۱۸

ماده۲۰ـ منظور از دادگاه در ماده ۱۶ قانون، دادگاه کیفری ۲ یا دادگاهی است که وظیفه آن را انجام می دهد.

از قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۴۰ – جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند:
الف – چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.
ب – در غیر موارد مذکور در بند (الف) ، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی‌که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند.

 

مقاله مرتبط: نحوه صحیح تنظیم شکواییه

 

*منابع*

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email