برچسب: مهریه

نفقه چیست؟ معنای نفقه

نفقه چیست؟

تعریف و ماهیت نفقه با اینکه واژه نفقه معنای پرداخت پول را به ذهن متبادر می کند .اما بهترین نفقه ها احسان و مهربان بودن

ماهیت حقوقی مهریه

ماهیت حقوقی مهریه

مهریه چیست؟ مهریه نوعی الزام قانونی است که بر عهده ی شوهر قرار می گیرد و فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس

نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب زوجه وکیل

نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه

بعد از محکومیت خوانده (زوج) به پرداخت مهریه و قطعی شدن رای و اجرای رای قطعی توسط خواهان،(زوجه) قانونگذار برای خوانده ی معسر( کسی که