برچسب: نفقه

نفقه چیست؟ معنای نفقه

نفقه چیست؟

تعریف و ماهیت نفقه با اینکه واژه نفقه معنای پرداخت پول را به ذهن متبادر می کند .اما بهترین نفقه ها احسان و مهربان بودن