مقالات

مقالات حقوقی در نوران وکیل

ارسال اظهارنامه توسط خواهان( مدعی حق) دربرخی از پرونده های حقوقی، خانواده و در برخی ازجرایم بسیار اهمیت دارد .در برخی از موارد نیز، برای...
اولین مسئله ای که هر کس برای شروع و مطرح کردن دعوا با آن روبرو می شود این است که موضوعی که قصد پیگیری آن...
نمونه های اظهارنامه های تنظیم شده توسط ، نوران وکیل
ارسال اظهارنامه توسط خواهان( مدعی حق) دربرخی از پرونده های حقوقی، خانواده و در برخی ازجرایم بسیار اهمیت دارد .در برخی از موارد نیز، برای...
تعریف دعوای حقوقی
اولین مسئله ای که هر کس برای شروع و مطرح کردن دعوا با آن روبرو می شود این است که موضوعی که قصد پیگیری آن...