مقالات

مقالات حقوقی در نوران وکیل

دادسرا و سلسله مراتب دادسرا

تعریف دادسرا

دعوای کیفری طیف گسترده ایی از دعاوی را در جامعه تشکیل می‌دهد. یکی

دعاوی کیفری شکواییه

دعاوی کیفری و مفهوم جرم

عمل مجرمانه لطمه ها و آسیب های مادی و معنوی بسیاری به جامعه وارد می کند .در مقابل این عمل مجرمانه ، جامعه راه کارهایی برای جلوگیری و دفاع از خود وضع می کند

نفقه چیست؟ معنای نفقه

نفقه چیست؟

تعریف و ماهیت نفقه اینکه واژه نفقه معنای پرداخت پول را به ذهن