مقالات

مقالات حقوقی در نوران وکیل

طلاق در قانون مدنی و قانون خانوانده

انواع طلاق

طلاق به تعبیری، مکروه ترین حلال ها است.در قانون مدنی برای پایان (انحلال) این عقدِ مهم، قواعد و مقررات ویژه ای مقرر کرده است. عقد نکاح را می توان طبق تشریفات و مقررات خاصی که طلاق …