نوران وکیل > مقالات > امور حسبی > نمونه دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه
نمونه دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه

نمونه دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه

دراین مقاله بحث مربوط به وصیت و انواع آن را بررسی نمودیم. حال در این مختصر یک نمونه از دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه – تنظیم شده توسط کارشناسان موسسه نوران وکیل – را برای شما عزیزان آماده نمودیم.

وصیتنامه را نباید با خود عمل حقوقی وصیت اشتباه گرفت .بعبارتی وصیتنامه یک کاغذ ی می باشد که حاوی عمل وصیت است. اما وصیت یک عمل حقوقی دارای ویژگی های خاص خود می باشد. بر همین اساس طبق قانون امور حسبی وصیتنامه ی قابل پذیرش در دادگاه ها است که در سه شکل تنظیم شده باشد:

۱. وصیتنامه خود نوشت

۲. وصیتنامه رسمی

۳. وصیتنامه سرّی

پس طبق قانون امور حسبی هر سندی که خارج از این سه شکل وصیتنامه باشد ، در دادگاه به عنوان وصیت نامه، پذیرفته نمی شود، با این وجود ، هرگاه تمام اشخاص ذینفعِ ترکه(ورثه) به وجود وصیتنامه اعتراف کنند، دادگاه باید ان را بپذیرد. لازم به ذکر است اگر وصیت نامه از نوع عادی و خود نوشت باشد و ورثه در این وصیت نامه شک داشته باشند ،ذینفع باید دادخواستی با عنوان اثبات صحت وصیت نامه به طرفیت ورثه تقدیم دادگاه حقوقی نماید.

مقاله مرتبط:‌ شرایط حصر وراثت

نمونه دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه

خواهان : …………( مشخصات ذینفع وصیت نامه)

اقامتگاه : ……………………..

شماره ملی : ……………………..

خوانده : ……………………..( مشخصات ورثه متوفی)

اقامتگاه : ……………………..

شماره ملی : ……………………..

خواسته: اثبات صحت و اصالت وصیت نامه خودنوشت( عادی)

دلایل و مستندات :

۱- رونوشت گواهی حصر وراثت

۲- استماع شهادت شهود

۳- اصل و رونوشت وصیت نامه عادی (خودنوشت) مورخ…… /……../……..

۴- رونوشت کارت ملی خواهان

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان………. 

با سلام و عرض ادب

به استحضار می رساند مرحوم………………..که در تاریخ ……/…../……فوت نموده است ،به موجب وصیت نامه عادی مورخ …./…./…… که با خط خود وضعیت اموال و دارایی خود را مشخص نموده و عده ای بعنوان شاهد در ذیل وصیت نامه نیز ان را گواهی نموده اند. در صورت صلاح دید دادگاه محترم دو نفر از این شهود حاضر به ادای شهادت در دادگاه می باشند.
حال ورثه( خوانده یا خواندگان) محترم متوفی منکر صحت مفاد وصیت نامه فوق الذکر بوده و آن را معتبر نمی دانند. لذا اینجانب با تقدیم این برگ دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اثبات صحت و اصالت وصیت نامه از دادگاه محترم به استناد ماده ۲۸۷ قانون امور حسبی مورد استدعا ست.

قانون مرتبط

از قانون امور حسبی

ماده ۲۷۶- وصیت نامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیر منقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود.

ماده ۲۷۸- وصیت نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد.

ماده ۲۸۷- در سایر موارد مذکور در ماده ۲۸۳ موصی می تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه ها آن را امضاء می نمایند و اگر موصی نتواند امضاء کند گواه ها این نکته را در وصیت نامه قید می کنند.

 

منابع

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email