نوران وکیل > مقالات > دادخواست > نمونه دادخواست تخلیه اماکن تجاری به علت تاخیر در پرداخت اجاره بها 
نمونه دادخواست تخلیه اماکن تجاری به علت تاخیر در پرداخت اجاره بها 

نمونه دادخواست تخلیه اماکن تجاری به علت تاخیر در پرداخت اجاره بها 

در پست پیشین- نمونه دادخواست تعدیل اجاره بهای اماکن تجاری– به نکاتی از قانون روابط موجر و مستاجر۵۶ پرداختیم. حال در این پست جدید نمونه دادخواست تخلیه اماکن تجاری از جانب موجر- تنظیم شده توسط موسسه حقوقی نوران وکیل – همراه با توضیح نکات مهم این بحث را برای شما عزیزان آماده نمودیم. در صورت نیاز, متناسب با شرایط شما پس از مشاوره با کارشناسان ما دادخواست تنظیم خواهد شد.

دادخواست چیست؟ در این مقاله بخوانید!

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ معروف به قانون اماکن کسب و پیشه یک خصوصیت استثنایی داشته که مالک عین مستاجره (موجر) حتی بعد از پایان مدت عقد اجاره نمی تواند درخواست تخلیه عین مستأجره را از مرجع قضایی بخواهد. به عبارت دیگر مالک عین مستاجره(موجر) مجبور است که عقد اجاره را برای همیشه با مستاجر خود تمدید نماید. اما با این حال در دو ماده ۱۴ و ۱۵ قانون مصوب ۵۶ مواردی پیش بینی شده است که موجر می تواند عقد اجاره را فسخ کرده و از دادگاه تقاضای تخلیه ید مستاجر را تقاضا کند.حال در ادامه به برخی از این موارد فسخ اشاره مختصری می کنیم:

 • در صورتی که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد
 • در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا‌نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند.
 • در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا فرزندان یا پدر یا مادر یا همسر خود داشته باشد.
 • هر گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.
 • در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.
 • در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد مگر این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
 • در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
 • در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطاردفترخانه‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. ‌
 • تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این که پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود.
 •  تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.
 • در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود‌ درخواست کند.

 

نمونه دادخواست تخلیه اماکن تجاری به علت تاخیر در پرداخت اجاره بها

خواهان : …………(مشخصات مالک یا موجر )

اقامتگاه : ……….

شماره ملی : ……..

خوانده : …………..(مشخصات مستاجر )

اقامتگاه : …………

شماره ملی : …………

خواسته:

تقاضای تخلیه به علت تاخیر و عدم پرداخت اجاره بها

دلایل و مستندات :

۱- رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به خوانده
۲- رونوشت دلیل مالکیت
۳- رونوشت قرارداد عادی اجاره شماره …..

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان……….

با سلام و عرض ادب

به استحضار می رساند اینجانب خواهان……. مالک شش دانگ پلاک ثبتی…….. واقع در……………..می باشم که رونوشت سند مالکیت تقدیم حضور است. قسمتی از ملک مذکور که به صورت یک باب مغازه است به موجب سند عادی شماره به خوانده محترم اقای ………در مورخ …./…./۷۵ اجاره داده شده است.( رونوشت قرارداد اجاره ضم دادخواست تقدیم حضور است) نظر به اینکه خوانده دعوا ظرف یک سال سه بار با ابلاغ اظهارنامه ( رونوشت اظهارنامه ها تقدیم حضور می گردد) اجاره بها را پرداخت نکرده است که در ما نحن فیه مکرراََ مرتکب تخلف در تاخیر پرداخت اجاره بها شده است. لذا اینجانب با تقدیم این دادخواست استنادا به تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ از دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم تخلیه با احتساب کلیه خسارت های قانونی استدعا می شود.

قوانین مرتبط با بحث

از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶

‌ماده ۱۴ – در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره‌ دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.
۱ – در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً‌به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود‌قرار داده باشد.

۲ – در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا‌نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون این که طبق ماده ۱۹ این قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.

۳ – در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به این که خریدار بخواهد شخصاً در‌مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر. یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال‌ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود.

۴ – در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌بند فوق داشته باشد.

۵ – هر گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.

۶ – در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.

۷ – در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد مگر این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

۸ – در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.

۹-در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یااجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطاردفترخانه‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. ‌در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.

‌هر گاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف‌مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید.
‌هر گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کند.

‌در موارد فوق هر گاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید‌حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستأجر فقط‌یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.

‌تبصره ۱ – در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره‌بها کرده باشد و‌برای بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه‌درخواست تخلیه عین مستأجر را ننماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
‌تبصره ۲ – در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل‌سکنی خواهد بود.
‌تبصره ۳ – در مورد بند شش این ماده اگر مستأجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام‌وظایف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‌دهد.
‌تبصره ۴ – در صورتی که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت‌اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.
‌ماده ۱۵ – علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه‌جائز است.

۱ – تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این که پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداریها مکلفند در‌صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.
۲ – تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.
۳ – در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود‌درخواست تخلیه نماید. ‌در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.

‌ماده ۱۶ – در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور در بند ۳ و ۴ ماده ۱۴ هر گاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع‌به ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مستأجر سابق به پرداخت مبلغی‌معادل یک سال اجاره‌بها یا اجرت‌المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آن که ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد‌اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است.
‌تبصره – در صورتی که در ملک مورد تخلیه مستأجرین متعددی باشند و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمتها را نیز نموده باشد مهلت فوق از تاریخ‌تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.

 

اگر مقاله حاضر ( نمونه دادخواست تخلیه اماکن تجاری ) مورد توجه شما قرار گرفت و علاقمند به نوشتن دادخواست بهتری هستید, می‌توانید برای آشنایی با تنظیم دادخواست‌ به این مقاله مراجعه فرمایید.

 

*منابع*

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email