نوران وکیل > مقالات > حقوقی > نمونه دادخواست تقسیط و اعسار از پرداخت محکوم به (دیه و مهریه)
نمونه دادخواست تقسیط و اعسار از پرداخت محکوم به (دیه و مهریه)

نمونه دادخواست تقسیط و اعسار از پرداخت محکوم به (دیه و مهریه)

در این مقاله دو نمونه دادخواست تقسیط و اعسار محکوم به از پرداخت دیه و  مهریه  -تنظیم شده توسط تیم موسسه حقوقی نوران وکیل – را برای شما عزیزان قرار دادیم. اعسار به چه معناست ؟ در لغت به معنای تنگ دستی است و در اصطلاح حقوقی به حالتی گفته می شودکه شخص بدهکار( مدیون) اموال کافی برای تسدید و پرداخت کل بدهی خود ندارد.

مقالات مرتبط: نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب مرد و نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب زن

مستفاد از ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی کسی که مدعی اعسار از پرداخت محکوم به باشد ،باید در مهلت ۳۰ روز بعد از ابلاغ اجرائیه به او، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را به طرفیت طلبکار(خواهان) به دادگاه حقوقی تقدیم کند.در غیر این صورت به درخواست طلبکار حبس خواهد شد.

مقاله مرتبط: روش تنظیم دادخواست حقوقی

باید توجه داشت مطابق قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ، مدعی اعسار باید همراه دادخواست اعسار، لیست صورت کل دارایی خود را  ( از جمله اموال منقول و غیرمنقول ، حساب های بانکی و…) همراه با استشهادیه که دو نفر ( مرد) از اشنایانی که از وضعیت مالی او با خبر باشند ضمیمه کند و اگر این ضمایم همراه دادخواست اعسار نباشند، دعوای اعسار رد خواهد شد.

لازم به ذکر است مستنبط از ماده۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اگر شخصی طبق حکم کیفری محکوم به پرداخت دیه باشد می تواند با طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به( دیه) در دادگاه حقوقی تقاضای تقسیط دیه را بخواهد.

از اینجا دانلود کنید: فرم لیست اموال و استشهادیه محکوم به و مهریه

نمونه دادخواست تقسیط و اعسار از پرداخت محکوم به ( دیه) شماره یک

خواهان:………….( مشخصات محکوم علیه – مشتکی عنه)

اقامتگاه:…………………..

کدملی:……………..‌‌‌‌….

خوانده اقای:……………….( مشخصات محکوم له – شاکی)

اقامتگاه:………………………

کدملی:…………………..

خواسته:

۱-تقاضای اعسار و تقسیط محکوم به ( دیه)

دلایل و مستندات:

۱- رونوشت دادنامه قطعی شماره……… صادره از دادگاه کیفری …..

۲- لیست اموال و دارایی

۳- فرم استشهادیه

۴- رونوشت اجرائیه شماره…….

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان…….

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می رساند اینجانب………………….( خواهان) طی دادنامه قطعی شماره…….. صادره از دادگاه کیفری………. به اتهام ایراد ضرب و جرح غیر عمدی( یا قتل غیرعمدی ناشی از تصادف رانندگی) محکوم به پرداخت دیه به نفع خوانده محترم شده ام. با عنایت به اینکه قادر به پرداخت یکجای دیه مقدر نبوده ام به لحاظ عجز و ناتوانی از پرداخت محکوم به از تاریخ…../……/….. در حبس بسر می برم . حال استنادا به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و پیوست استشهادیه و لیست اموال که در تایید ناتوانی در پرداخت محکوم به ضم این دادخواست می باشد.
لذا اینجانب با تقدیم این دادخواست از دادگاه محترم ،تقاضای رسیدگی و قبولی اعسار و نهایتا صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه مورد استدعا ست.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

نمونه دادخواست تقسیط و اعسار از پرداخت محکوم به (مهریه) شماره دو

خواهان:………….( مشخصات محکوم علیه – زوج)

اقامتگاه:…………………..

کدملی:……………..‌‌‌‌….

خوانده خانم:……………….( مشخصات محکوم له – زوجه)

اقامتگاه:………………………

کدملی:…………………..

خواسته:

۱-تقاضای اعسار و تقسیط محکوم به ( مهریه)

دلایل و مستندات:

۱- رونوشت دادنامه شماره……… صادره از دادگاه..‌…….

۲- لیست اموال و دارایی

۳- فرم استشهادیه

۴- رونوشت اجرائیه شماره…….

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان…………..

با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می رساند اینجانب ………….( خواهان) طی دادنامه قطعی شماره…………….. صادره از دادگاه خانواده شهرستان……….. محکوم به پرداخت…‌‌‌‌‌…..عدد سکه بهار ازادی/مبلغ ………..تومان بابت مهریه به نفع (خوانده )خانم ……………. شده ام. حال با توجه به لیست اموال و نیز استشهادیه پیوستی مبنی بر عدم توانایی پرداخت نقد و یکجای مهریه ( محکوم به) به خوانده تقدیم حضور می گردد. لذا با تقدیم این دادخواست و استنادا به ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در مهلت ۳۰ روز از ابلاغ اجرائیه(رونوشت اجرائیه ضم دادخواست تقدیم حضور است) از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به مورد استدعا ست.

نمونه دادخواست مطالبه مهرالمثل زوجه را در این مقاله بخوانید

قانون مرتبط

از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۳ – اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ – چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ – مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

ماده ۲۲ – کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

 

مقاله مرتبط: شکواییه جرم ادعای اعسار خلاف واقع

 

منابع:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email