نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه

نمونه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از جانب زوجه وکیل

بعد از محکومیت خوانده (زوج) و قطعی شدن رای و اجرای رای قطعی توسط خواهان،(زوجه) قانونگذار برای خوانده ی معسر( کسی که اموال کافی برای تسدید کل دین (بِدِهی) خود ندارد ) تمهیداتی پیش بینی کرده است .طبق قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی خوانده می تواند با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به( […]