برچسب: کیفری

دعاوی کیفری شکواییه

دعاوی کیفری و مفهوم جرم

عمل مجرمانه لطمه ها و آسیب های مادی و معنوی بسیاری به جامعه وارد می کند .در مقابل این عمل مجرمانه ، جامعه راه کارهایی برای جلوگیری و دفاع از خود وضع می کند