برچسب: کیفری

مقررات کیفری حقوق خانواده

مقررات کیفری حقوق خانواده

مطابق قانون حمایت خانواده جدید مصوب ۱۳۹۲ برخی از مسائل مربوط به خانواده (مانند نکاح) می تواند واجد ماهیت کیفری

شهادت کذب-گواهی دروغ

جرم گواهی دروغ (شهادت کذب)

شهادت یکی از مهم ترین دلایل اثبات در دعوای کیفری می باشد. بر همین اساس برای روشن شدن واقعیت امور

نظریه مشورتی - تعریف نظریه مشورتی - یک نمونه نظریه مشورتی

یک نظریه مشورتی

به دلیل تعداد زیاد قوانین تصویب شده از ده‌ها سال پیش و همچنین ضمیمه شدن هزاران تبصره و ماده به