برچسب: کیفری

دو نمونه شکواییه جرم کلاهبرداری

دو نمونه شکواییه جرم کلاهبرداری

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد، آن است که دراین نوع جرم، مال با رضایت و آگاهی کامل صاحب مال به کلاهبردار تحویل داده می شود…

نمونه دادخواست تقسیط جزای نقدی کیفری

نمونه درخواست تقسیط جزای نقدی کیفری

در حقوق کیفری جزای نقدی یک نوع مجازات خفیف و سبک محسوب می شود که در قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۴ در فصل سوم به موضوع اجرای جزای نقدی و تقسیط …

نمونه شکواییه ترک انفاق ترک نفقه زن و فرزند

نمونه شکواییه ترک انفاق

مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در ازدواج دائم مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده شوهر قرار گرفته است.