برچسب: کیفری

همه چیز درباره چک بلامحل

بخش عمده بحث چک کیفری در قانون صدور چک (که معروف به قانون گوگوشی می باشد) مصوب ۱۳۵۵ منعکس شده است. نخستین مقررات جزایی ایران

دعوای کیفری شکواییه

دعاوی کیفری

دعوای کیفری چیست؟ عمل مجرمانه لطمه ها و آسیب های مادی و معنوی بسیاری به جامعه وارد می کند .در مقابل این عمل مجرمانه ،