نوران وکیل > مقالات > حقوقی > نمونه دادخواست(درخواست) صدور قرار تامین خواسته
نمونه دادخواست (درخواست)تامین خواسته

نمونه دادخواست(درخواست) صدور قرار تامین خواسته

در این پست یک نمونه دادخواست (درخواست) صدور قرار تامین خواسته در مورد ملک – تنظیم شده توسط تیم حقوقی موسسه نوران وکیل – همراه با توضیح نکات مهم این بحث را برای شما سروران آماده نمودیم.

روش تنظیم یک دادخواست خوب چیست؟ در این مقاله بخوانید!

قرار تامین خواسته چیست؟

تامین خواسته به این معناست که خود خواسته*خواهان یا معادل آن قبل از رسیدگی و اثبات در دادگاه به نفع او از اموال خوانده موقتا توقیف و ضبط شود. به عبارت دیگر ممکن است در مسیر طولانی دادرسی در پرونده های حقوقی خواسته خواهان با اعمالی که خوانده می توانددر اموال خود انجام دهد(مثلا فروش یا انتقال اموال خود)حکمی که در آینده به نفع خواهان صادر می شود را عملا بی فایده و بیهوده کند. (نوش دارو بعد از مرگ سهراب) بر همین اساس نهاد تامین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی جهت حفظ حقوق خواهان و جلوگیری از تضییع حق او پیش بینی شده است‌. در این نمونه دادخواست تامین خواسته دعوای ملکی به عنوان مثال ذکر شده است. در صورت درخواست عزیزان خواننده نمونه های بیشتری از دادخواست تامین خواسته در سایت نوران وکیل قرارداده خواهد شد.

مقاله مرتبط: نمونه درخواست تامین خواسته در دعاوی کیفری

در چه مواردی قرار تامین خواسته صادر می‌شود؟

مستنبط از دو ماده ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه در موارد زیر مکلف به قبول و صدور قرار تامین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی توسط خواهان است:

الف– اگر دعوای خواهان مستند به سند رسمی* باشد.

ب – اگر دعوای خواهان مستند به اوراق تجاری سفته ، چک و برات واخواست شده باشد.(اگر سند تجاری در مدت قانونی ۱۰ روز برای سفته و برات و ۴۵ روز برای چک از تاریخ سر رسید مندرج در متن سند، واخواست نشود در صورت مطالبه وجه سند از طریق دادگاه حقوقی خواهان از این امتیاز قانونی محروم خواهد شد و مجبور است هزینه خسارت احتمالی تامین خوسته که باید حتما وجه نقد باشد را به حسابی نزد صندوق دادگستری واریز نماید.)

ج – اگر خواسته خواهان در معرض تضییع و تفریط باشد.( اثبات این امر باهردلیلی ازجمله شهادت شهود، تحقیق محلی ،معاینه محلی و سایر امارات ممکن می باشد)

نحوه درخواست صدور قرار تامین خواسته

لازم به ذکر است درخواست تامین خواسته را می توان به سه روش از دادگاه تقاضا نمود:

روش اول: قبل از اقامه دعوای اصلی :که در این روش درخواست تامین باید روی فرم مخصوص دادخواست تنظیم شود و چنانچه درخواست کننده تامین تا ده (۱۰)روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید.

روش دوم: ضمن و همراه دادخواست دعوای اصلی: در این روش درخواست تامین خواسته در خود دادخواست از دادگاه تقاضا می شود.این روش شایع ترین روش درخواست تامین خواسته می باشد.

روش سوم: درخواست تامین خواسته پس از اقامه دعوا و ضمن رسیدگی صورت می گیرد،در این روش طبق رویه عملی در محاکم ، درخواست تامین به موجب لایحه ای است که از طریق ثبت دریکی از دفاتر خدمات قضایی انجام می شود.

نمونه دادخواست (درخواست) صدور قرار تامین خواسته در دعاوی راجع به ملک

خواهان : …………(مشخصات خریدار)

اقامتگاه : ……….

شماره ملی : ……..

خوانده : …………..(مشخصات فروشنده)

اقامتگاه : …………

شماره ملی : …………

خواسته: صدور قرار تامین عین خواسته به شرح ذیل:

دلایل و مستندات :

۱- رونوشت شناسنامه

۲- استماع شهادت شهود

۴- رونوشت بیع نامه به شماره …..

۵- اظهارنامه

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان……….

با سلام و عرض ادب

به استحضارمی رسانداینجانب خواهان به موجب بیع نامه عادی پیوست شش دانگ یک باب خانه دارای پلاک ثبتی…..واقع درخیابان…..بخش…..شهرستان…….
را از خوانده اقای……………..خریداری نمودم. نظر به اینکه خوانده محترم از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی استنکاف می ورزد. و این مورد را طی ارسال اظهارنامه که ضم این دادخواست تقدیم حضور است به خوانده اعلام نمودم. حال با تقدیم این دادخواست مستندا به مواد ۱۰۸ و ۱۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته عین پلاک ثبتی…..مورد تقاضاست.بدیهی است دادخواست ماهیتی راجع به اصل دعوا در فرجه مقرر و قانونی تقدیم خواهد شد.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

اصطلاحات حقوقی به‌‎کار رفته

*خواسته: چیزی که در مرافعه یا امور حسبی، اشخاص( خواهان و ذینفع) از دادگاه بخواهند.این کلمه بجای مدعی به استعمال می شود.پس خواسته به معنای کار یا چیزی که خواهان ان را از دادگاه می خواهد.

*سند رسمی: سندی که در اداره ثبت و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.

قوانین مرتبط با بحث صدور قرار تامین خواسته

قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۰۸ – خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره – تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
ماده ۱۰۹ – درکلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امورحسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع ووضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده ۱۱۰ – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.
ماده ۱۱۱ – درخواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده ۱۱۲ – درصورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید.

ماده ۱۱۷ – قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود.
ماده ۱۱۸ – درصورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین خود به خودمرتفع می شود
ماده ۱۲۱ – تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.
ماده ۱۲۲ – اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده ۱۲۴ – خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.
ماده ۱۲۷ – از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می شود. اگرمحصول جمع آوری شده باشد، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن، خواه دفعتا و یا به دفعات، باحضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجراحق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.

از قانون مدنی

ماده ۲۱۸ مکرر – هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادرنماید، که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

از قانون تجارت

‌ماده ۲۹۲ – پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.

از قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۷ – شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.
تبصره – چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد
ماده ۱۰۸ – درصورتی‌که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف میکند.

 

*منابع*

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email