دسته‌بندی: امور ملکی

نمونه شکواییه تصرف عدوانی کیفری

نمونه شکواییه تصرف عدوانی کیفری

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی را اینگونه تعریف نموده است: “ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید…

آثار و نتایج لزوم ارائه سند رسمی در دعاوی خلع ید

آثار و نتایج لزوم ارائه سند رسمی در دعاوی خلع ید

لزوم ارائه سند رسمی در دعاوی خلع ید چه آثار و نتایجی دارد؟ در نظام حقوقی ایران و به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت فقط کسی که ملک به نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده یا به واسطه معاملات از سوی مالک …

وکیل ملکی (وکالت در امور اموال غیرمنقول)

وکیل ملکی (وکالت در امور اموال غیرمنقول)

مطابق مواد ۱۲ تا ۱۸ قانونی مدنی می توان اموال غیر منقول را به چهار دسته کلی تقسیم نمود. ۱. اموالی که ذاتا غیر منقولند. زمین و ملک و اراضی به طور کلی جزء این نوع اموال غیرمنقول …

نمونه دادخواست اجرای حق شفعه

نمونه دادخواست اجرای حق شفعه( اخذ به شفعه)

حق شفعه را می توان به صورت ساده اینگونه تعریف نمود: هرگاه ملک قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به قصد بیع به شخص دیگری بفروشد. شریک دیگر…