دسته‌بندی: ازدواج و طلاق

حضانت فرزند

درباره حضانت فرزندان

در فقه برای نگاهداری از فرزندان کلمه حضانت به کار رفته است که قانون مدنی نیز گاهی ان را استعمال کرده است. اهمیت مساله نگاهداری

مقرری ماهانه زن

مقرری ماهانه به زوجه بعد از طلاق

یکی از نهادهای جدید مربوط به طلاق که در حقوق سنتی ما سابقه نداشته است، مقرری ماهانه مذکور در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب

طلاق از جانب شوهر

درباره طلاق از جانب شوهر

در میان مسائل و موضوعات حقوق خانواده یکی از مباحث مهم و اساسی مبحث انحلال نکاح می باشد. در قانون مدنی برای پایان( انحلال) این

طلاق در قانون مدنی و قانون خانوانده

انواع طلاق

طلاق به تعبیری ، مکروه ترین حلال ها است.در قانون مدنی برای پایان( انحلال) این عقدِ مهم، قواعد و مقررات ویژه ای مقرر کرده است.

دعاوی خانوادگی

دعاوی خانوادگی

یکی از نهاد های مهم و قدیم درهر جامعه، نهاد خانواده می‌باشد. چرا که یک گروه طبیعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته

ماهیت حقوقی مهریه یا هبه در قانون مدنی

ماهیت حقوقی مهریه

مهریه نوعی الزام قانونی است که بر عهده ی شوهر قرار می گیرد و فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس از عقد