مقالات

مقالات حقوقی در نوران وکیل
مهریه چیست؟ مهریه نوعی الزام قانونی است که بر عهده ی شوهر قرار می گیرد و فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس...
تعریف دعاوی کیفری هرگاه در جامعه جرمی ارتکاب یابد این جرم دارای ۲ جنبه می باشد.جنبه عمومی جرم که دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم...
تعریف دعاوی کیفری هرگاه در جامعه جرمی ارتکاب یابد این جرم دارای ۲ جنبه می باشد. جنبه عمومی جرم که دادستان به عنوان نماینده مدعی...
چه دعاوی را باید در دادگاه خانواده مطرح کنیم؟ • نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن • نامزدی و خسارات ناشی از برهم...

دعاوی کیفری

تعریف دعاوی کیفری هرگاه در جامعه جرمی ارتکاب یابد این جرم دارای ۲

پربازدید