مقالات

مقالات حقوقی در نوران وکیل

امانت داری یکی از صفات پسندیده اخلاقی است و نیز یکی از ارکان اساسی برای تحقق جرم خیانت در امانت همین صفت امانتی بودن اموال...
مجازات جرم خیانت در امانت
امانت داری یکی از صفات پسندیده اخلاقی است و نیز یکی از ارکان اساسی برای تحقق جرم خیانت در امانت همین صفت امانتی بودن اموال...
فسخ ازدواج و طلاق زرتشتیان
در دو مقاله مربوط به خواستگاری و مراسم ازدواج ایرانیان زرتشتی به بررسی این مسائل طبق آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب ۲۷/ ۲/...