مقالات

مقالات حقوقی در نوران وکیل

طلاق به تعبیری، مکروه ترین حلال ها است.در قانون مدنی برای پایان (انحلال) این عقدِ مهم، قواعد و مقررات ویژه ای مقرر کرده است. عقد...
یکی از نهاد های مهم و قدیم درهر جامعه، نهاد خانواده می‌باشد. چرا که یک گروه طبیعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته...
به دلیل تعداد زیاد قوانین تصویب شده از ده‌ها سال پیش و همچنین ضمیمه شدن هزاران تبصره و ماده به این قوانین, مسائل حقوقی ممکن...
طلاق در قانون مدنی و قانون خانوانده
طلاق به تعبیری، مکروه ترین حلال ها است.در قانون مدنی برای پایان (انحلال) این عقدِ مهم، قواعد و مقررات ویژه ای مقرر کرده است. عقد...
دعاوی خانوادگی
یکی از نهاد های مهم و قدیم درهر جامعه، نهاد خانواده می‌باشد. چرا که یک گروه طبیعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته...
نظریه مشورتی - تعریف نظریه مشورتی - یک نمونه نظریه مشورتی
به دلیل تعداد زیاد قوانین تصویب شده از ده‌ها سال پیش و همچنین ضمیمه شدن هزاران تبصره و ماده به این قوانین, مسائل حقوقی ممکن...