نوران وکیل > مقالات > حقوق تجارت > نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

در این پست یک نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی -تنظیم شده توسط موسسه نوران وکیل – همراه با ذکر نکات مهم و کاربردی مرتبط با این دادخواست را برای شما عزیزان آماده نمودیم. در بسیاری از موارد به دلیل هزینه بر بودن تنظیم سند رسمی یا اعتماد بیش از اندازه یا عدم اطلاع از تبعات قانونی ، اکثر مردم از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی خوداری نموده و به سند عادی رضایت می دهند.در مواردی نیز به دلیل خویشاوندی یا دوستی دو طرف معامله ،توافقات و قراردادهای حقوقی به صورت شفاهی منعقد می‌شود.

مقاله مرتبط: الزام به تنظیم سند رسمی خودرو توسط آخرین خریدار

اگر هر یک از اطراف معامله بخواهد از تعهدات خود استنکاف یا از این وضع ناپایدار سوء استفاده نماید، ذینفع مجبور است جهت جلوگیری از تضییع حق خود و یا آسودگی خاطر و نیز احتیاج به انتقال رسمی و قطعیت مالکیت، دعوای حقوقی با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی را در دادگاه حقوقی اقامه نماید.(به عنوان مثال الزام به فک پلاک خودرو ( از جانب فروشنده)

ارائه سند رسمی در بعضی دعاوی مانند دعاوی خلع ید آثار و تبعاتی دارد که این این مقاله یعنی: آثار و نتایج لزوم ارائه سند رسمی در دعاوی خلع ید به صورت مفصل به آن پرداخته شده است.

نکته مهم در اینگونه دعاوی این است که در تنظیم دادخواست می بایست در مرحله اول انتقال قانونی مال به یکی از عقود قانونی به اثبات برسد و مالکیت خواهان برای دادگاه محرز باشد تا الزلم خوانده به تنظیم سند رسمی توسط دادگاه بررسی شود.

به عنوان مثال عقد بیع به صورت شفاهی انجام شده باشد می‌بایست در دادخواست تقدیمی در قسمت خواسته بدوا اثبات بیع و انتقال مالکیت خواهان به وسیله دلیل محکمه پسندی مثل شهادت شهود به اثبات برسد تا نوبت به الزام به تنظیم سند رسمی برسد. در غیر این‌صورت دعوای خواهان به دلیل عدم قانونی بودن دادخواست رد و هزینه پرداختی توسط او در اصطلاح دود خواهد شد. در این حالت خواهان علاوه بر تجدید دادخواست خود، می بایست هزینه دادرسی که در مواردی نیز بسیار هنگفت می‌باشد را دوباره پرداخت نماید. به این دلیل که مثلا فروشنده در قرارداد(بیع) معامله خریدو فروش چه شفاهی و چه غیر می‌تواند با رعایت شرایطی معامله را فسخ کند. آگاهی از این شرایط, یعنی شرایط فسخ توسط فروشنده مشکلات بسیار زیادی را از طرفین معامله حل خواهد کرد.

پس توصیه موسسه نوران وکیل به شما عزیز این است که قبل از طرح دعوا با وکیل دادگستری مشورت کنید یا تنظیم دادخواست را به یک وکیل دادگستری بسپارید.

مقاله مرتبط: چگونه یک دادخواست خوب تنظیم کنیم؟

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو

خواهان : ………(مشخصات خریدار)

اقامتگاه : ……….
شماره ملی : ……..
شماره تماس:……..

خوانده : …….(مشخصات فروشنده)

اقامتگاه : … ……..
شماره ملی : ……..
شماره تماس:……..

خواسته:

۱- بدوا اثبات عقد بیع و مالکیت خودرو …. مدل ….با پلاک انتظامی ……. مقوم به ………. میلیون تومان

۲- الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودروی …. مدل …..با پلاک انتظامی …..مقوم ….. میلیون تومان با احتساب تمامی خسارت های قانونی

دلایل و مستندات :

  1. تحقیق محلی
  2. رونوشت سند و کارت خوردو
  3. استماع شهادت شهود
  4. اتیان سوگند
  5. رونوشت شناسنامه

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان ….

با سلام و عرض ادب

به استحضار می رساند :

اینجانب خواهان در مورخ …/…./….یک دستگاه خودرو …مدل…با پلاک انتظامی…. را با عقد بیع شفاهی از خوانده محترم خانم …………….. که مادر زوجه اینجانب می باشد خریداری نمودم.پس از تحویل خودرو موصوف،تمامی اسناد و مدارک مالکیت ان به اینجانب تحویل داده شد. حال نظر به این که با حدوث اختلافات خانوادگی میان من و زوجه، ظاهرا خوانده محترم متاثر از این اختلاف خواستار اقدام شکایت کیفری خیانت در امانت علیه اینجانب است ومدعی مالکیت خودرو شده و مالکیت بنده را انکار نموده است.ضمناََ جهت اثبات ادعای اینجانب پدر من اقای……………………………..
بعنوان شاهد و مطلع معرفی می گردد. و همچنین اتیان سوگند خوانده و عنداللزوم تحقیق محلی جهت اثبات تصرف مالکانه خودرو طبق ماده ۳۵ قانون مدنی مورد استدعاست.
لذا با تقدیم این دادخواست از دادگاه محترم ، مستندا به مواد۱۰ ، ۲۱۹، ۳۳۸، ۳۳۹ و ۳۶۲ قانون مدنی۱- صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به خودرو پیکان موصوف و ۲- الزام خوانده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی با احتساب تمامی خسارت های قانونی مورد استدعاست.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

قوانین مرتبط با بحث

از قانون مدنی

ماده ۱۰ – قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
ماده ۳۵ – تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۲۱۹ – عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.
ماده ۲۲۲ – در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده ۳۶۲ – آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:

۱ – به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.
۲ – عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.
۳ – عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
۴ – عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند.

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۱ – دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده وحاوی نکات زیر باشد:
۱ – نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان.
تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
۲ – نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
۳ – تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
۴ – تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند بطوری که مقصودواضح و روشن باشد.
۵ – آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
۶ – ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
۷ – امضای دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
تبصره ۱ – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره ۲ – چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
ماده ۵۳ – در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
۱ – درصورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد.
۲ – وقتی که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد.

 

*منابع*

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email