نوران وکیل > مقالات > کیفری > نمونه لایحه دفاعیه در جرم خیانت در امانت از جانب متهم
نمونه لایحه دفاعیه در جرم خیانت در امانت از جانب متهم

نمونه لایحه دفاعیه در جرم خیانت در امانت از جانب متهم

در این پست یک نمونه لایحه دفاعیه خیانت در امانت از جانب متهم (مشتکی عنه) – تنظیم شده توسط تیم حقوقی موسسه حقوقی نوران وکیل- را برای شما علاقه مندان آماده نمودیم.
امانت داری یکی از صفات پسندیده اخلاقی است و نیز یکی از ارکان اساسی برای تحقق جرم خیانت در امانت همین صفت امانتی بودن اموال در دست متهم می باشد.پس برای تحقق این جرم مال مورد نظر باید در نزد متهم بعنوان امانت قرار گرفته باشد.
برای تحقق این جرم مراجع کیفری باید سه مورد را احراز نمایند:

۱- احراز صفت امانی بودن تصرف متهم. بعبارتی باید مال به صورت امانت در ید و اختیار متهم قرار گرفته باشد .پس اگر مشخص شود که ید و تصرف متهم مالکانه بوده و مال با عقد بیع یا صلح یا هر عقد تملیکی دیگر در اختیار او قرار گرفته باشد جرم خیانت در امانت محقق نمی شود.

۲-رفتار مادی و عمل فیزیکی متهم باید محرز شود.یعنی مال را تصاحب یا اتلاف یا مفقود یا به ضرر شاکی استعمال کرده باشد.

۳- متهم باید موارد شماره ۲ را از عمد و با سوء نیت انجام داده باشد.این سوء نیست معمولا با مطالبه مالک مال ( شاکی) از طریق ارسال اظهارنامه یا هر وسیله دیگری و عدم استرداد مال توسط متهم قابل اثبات و احراز در مراجع کیفری است.

سوالی که می توان مطرح کرد: اگر مالی به وکیل یا امین جهت فروش به صورت امانت سپرده شود و بعد از فروش مال مورد امانت ، شخص امین ، ثمن( پول) معامله را تصاحب کند ایا مرتکب خیانت در امانت شده است؟
در پاسخ می توان گفت : استنادا به رأی شماره ۲۵۷۸ هیأت عمومی دیوان کشور اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش در قیمت آن تصرف نماید، چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، بنابراین، تصاحب قیمت پس از فروش، از مصادیق جرم خیانت در امانت است.

آخرین نکته توصیه حقوقی و کاربردی موسسه نوران وکیل: اگر معامله خودرو به طور شفاهی باشد و خریدار نسبت به انتقال سند یا فک پلاک اقدام قانونی انجام نداده باشد، فروشنده به هر دلیل یا نیتی می تواند دعوای کیفری خیانت در امانت را علیه خریدار در دادسرا مطرح کند. بر همین اساس برای جلوگیری از این احتمال و نیز در مقام دفاع از خود در مراجع کیفری در فرض شکایت،خریدار می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی با خواسته اثبات بیع شفاهی از طریق شهادت شهود ونیز سوگند خوانده را در دادگاه حقوقی مطرح کند.

نمونه دادخواست الزام به فک پلاک از جانب فروشنده و همچنین نمونه شکواییه خیانت در امانت

حال در ذیل یک نمونه لایحه دفاعی از طرف متهم و نیز قرار منع تعقیب با توجه به لایحه دفاعی تنظیمی – توسط موسسه حقوقی نوران وکیل _ موضوع جرم خیانت در امانت را برای شما سروران آماده نمودیم. در صورت علاقمندی می‌توانید از مقاله نکات کاربردی در تنظیم لایحه دفاعی با روش نوشتن یک لایحه خوب بیشتر آشنا شوید.

نمونه لایحه دفاعیه در جرم خیانت در امانت از جانب متهم

دادیار محترم شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………….

با سلام و احترام

موضوع: لایحه دفاعیه

اینجانب …………….مشتکی عنه پرونده کلاسه ………………مطروح در آن شعبه ، با اتهام انتسابی خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودروی پیکان وانت با شکایت خانم ……….. تقدیم حضور می گردد.

احتراما به استحضار می رساند با توجه به دلایل و امارات ذیل ادعای شاکی واهی و خلاف واقعیت و حقیقت می باشد:

یک: شاکی محترم، مادر زن اینجانب می باشد که در سال…..۱۳ خودروی پیکان باری موصوف را با عقد بیع شفاهی و با دریافت کامل ثمن، به اینجانب انتقال داده بود که علاوه بر اعلام امادگی پدر و برادرم جهت ادای شهادت نسبت به وقوع این بیع، دختر شاکی خانم……که زوجه اینجانب می باشد نیز شاهد انتقال قانونی خودرو و وقوع عقد بیع است.

دو: شاکی محترم بعد از گذشت چندین سال ( حدود ۱۰ سال) از تحویل خودرو که در تصرف مالکانه اینجانب بوده است ، بدون ارسال اظهارنامه و یا مطالبه رسمی مبنی بر استرداد مورد امانت( خودروی پیکان) که نشانه و اماره بر امانی بودن تصرف امین دارد، مستقیما اقدام به طرح شکایت خیانت در امانت نموده است که این عدم ارسال اظهارنامه یا مطالبه رسمی ، اماره ایی بر عدم امانی بودن دارد و نیز این سکوت به نوعی اقرار عملی و ضمنی بر تصرف مالکانه خودرو در نزد من می باشد.

سه : فورا بعد از اطلاع از شکایت شاکی با موضوع خیانت در امانت نسبت به خودروی موصوف ، اینجانب اقدام به طرح دعوای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت شاکی در دادگاه حقوقی نمودم که دادخواست مذکور ضم لایحه ،تقدیم حضور می گردد.با این توضیح که مشتکی عنه تمامی مدارک خودرو را بعد از فروش تحویل نموده و ایشان بعد از گذشت چندین سال از این امر با توجه به حدوث اختلافات زناشویی بین من و دخترشان و مطرح شدن دعاوی خانوادگی متعدد در دادگاه خانواده ، ظاهرا از روی احساس و شاید هم انتقام جویی ، با طرح این شکایت به ناحق و انتساب این اتهام به اینجانب اقدام نموده است.

نهایتا با تشکر از مقام قضایی محترم با توجه به موارد فوق از مقام قضایی محترم تقاضای صدور قرار منع تعقیب و برائت در راستای مالکانه بودن تصرف اینجانب و عدم تحقق جرم منتسب را دارم.

 

قرار منع تعقیب صادره از دادسرا موضوع شکایت اتهام جرم خیانت در امانت

قرار منع تعقیب

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز

درخصوص شکایت خانم ……………فرزند …………………با وکالت آقای ……………… فرزند ……………… علیه آقای ………………… فرزند ………………، دایر بر خیانت در امانت، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت،با توجه به اظهارات شاهد خانم …………. که دختر شاکی و همسر متشاکی می باشد ،مبنی بر اینکه “مادرم سالها قبل خودروی مذکور را به همسرم فروخته است لکن قرار دادی منعقد ننموده است .و چون من قصد طلاق دارم.

مادرم به این دلیل ،تقاضای بازپس گرفتن خودرو را دارد.”و نظر به اظهارات شاهد دیگر مبنی بر خرید خودرو توسط متشاکی (منعکس در صفحه ۳۲)و همچنین اینکه کلیه اسناد و مدارک مالکیتی خودرو در ید متشاکی بوده است و باتوجه به رابطه خویشاوندی بین شاکی و متشاکی ،لذا اتهام خیانت در امانت به متشاکی بار نمی گردد لذا طبق حاکمّیت اصل کّلی برائت مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون فوق الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان ……………….است. دفتر، مقرر است پرونده برگشماری، در اجرای ماده ۹۲ ، ۲۶۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ، پس از مضی مهلت قانونی و قطعّیت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.
دادیارشعبه ۶ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ………

قوانین مرتبط با بحث خیانت در امانت و مواردی برای دفاعیه متهم

از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده

‌ماده ۶۷۳ – هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده سوء‌استفاده نماید به یک تا سه سال حبس‌محکوم خواهد شد.

‌ماده ۶۷۴ – هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌هر کار با اجرت‌یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او‌بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌رأی وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۵۹۱ – ۱۳۷۳.۱.۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور( در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت)

“‌چون جرم خیانت در امانت از جرائمی است که علاوه بر جنبه حق‌الناسی واجد حیثیت عمومی از لحاظ امنیت اقتصادی نیز می‌باشد و با نظم عمومی‌و امنیت جامعه ارتباط دارد بنا بر این گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نمی‌تواند از موجبات عدم تعقیب کیفری مرتکب و موقوف ماندن مجازات‌متهم گردد و قوانین مربوطه نیز منافاتی با این امر ندارد. لذا گذشت در مورد این جرم مؤثر نبوده و مجازات تعزیری درباره مرتکب باید اعمال شود،

‌خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است.

‌رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی‌تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است – بنا بر این رأی شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص‌می‌شود این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاه‌ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

 

*منابع و ماخذ*

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email