دسته‌بندی: شکواییه

نمونه شکواییه مزاحمت تلفنی و پیامکی

نمونه شکواییه مزاحمت تلفنی و ارسال پیامک

هر گاه کسی، به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر، برای اشخاص، ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب، به حبس از پانزده روز تا سه ماه، محکوم خواهد شد.