جرایم علیه اموال و مالکیت

تعریف ومفهوم جرایم علیه اموال و مالکیت وجه مشترک جرایم علیه اموال یا جرایم مالی آن است که همه آنها مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد .به عبارتی این نوع جرایم مفهوم مالکیت شخصی(مالکیت شخصی یکی از پایه های بنیادین جوامع امروزی را تشکیل می دهد ) را مخدوش می سازد و شیوع […]

نمونه شکواییه ممانعت از ملاقات فرزند

شکواییه ممانعت از ملاقات فرزند

ملاقات فرزند مشترک توسط پدر یا مادر بعد از طلاق زوجین حق قانونی و طبیعی دو طرف می باشد و طبق رویه قضایی تعیین وقت ملاقات با فرزند در دادنامه طلاق دقیقا با تعیین روز و ساعت و نیز مکان ملاقات مشخص می شود. اما گاهی دیده می شود که یکی از والدینی که حق […]