دسته‌بندی: کیفری

نظریه مشورتی - تعریف نظریه مشورتی - یک نمونه نظریه مشورتی

یک نظریه مشورتی

به دلیل تعداد زیاد قوانین تصویب شده از ده‌ها سال پیش و همچنین ضمیمه شدن هزاران تبصره و ماده به این قوانین, مسائل حقوقی ممکن

همه چیز درباره چک بلامحل

بخش عمده بحث چک کیفری در قانون صدور چک (که معروف به قانون گوگوشی می باشد) مصوب ۱۳۵۵ منعکس شده است. نخستین مقررات جزایی ایران

دعاوی کیفری شکواییه

دعاوی کیفری

دعوای کیفری چیست؟ دعاوی کیفری چه هستند و در چه هنگامی می‌توان طرح دعوای کیفری کرد؟ عمل مجرمانه لطمه ها و آسیب های مادی و