یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۳ مهر ۱۴۰۲

طبق گزارش‌ها طی دو سال دولت سیزدهم ۱۶۰ هزار شغل خانگی ایجاد شده و از...