یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

بر اساس ماده ۶۳ قانون کار، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) روز تعطیل رسمی برای کارگران...