یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۴ بهمن ۱۴۰۲

امین تویسرکانی بازپرس دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای درباره بازنگری قانون جرایم رایانه‌ای گفت: از...