یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۹ شهریور ۱۴۰۲

ای خفته گان اندیشه هایم بپا خیزید که وقت رستاخیز شماست ای برگ های اندیشه...