یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۵ آبان ۱۴۰۲

وزیر دادگستری در خصوص اصلاح آیین نامه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست توضیحاتی...