یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

بر اساس مصوبه جدید مجلس، کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری‌ محل» در خصوص...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

بر اساس مصوبه جدید مجلس، کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری‌ محل» در خصوص...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

بر اساس مصوبه جدید مجلس، کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری‌ محل» در خصوص...