یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۶ اسفند ۱۴۰۲

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی: با توجه به افزایش ۳۳.۵ درصدی نرخ ریالی دیه...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۶ اسفند ۱۴۰۲

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی: با توجه به افزایش ۳۳.۵ درصدی نرخ ریالی دیه...