یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۳ شهریور ۱۴۰۲

مدیرکل دفتر بازرسی وزارت علوم: شکایتی برای اخراج یا تعلیق استاد دریافت نکرده‌ایم. اساتید اعتراض‌شان...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۲ شهریور ۱۴۰۲

مدیرکل دفتر بازرسی وزارت علوم: شکایتی برای اخراج یا تعلیق استاد دریافت نکرده‌ایم. اساتید اعتراض‌شان...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۲ شهریور ۱۴۰۲

مدیرکل دفتر بازرسی وزارت علوم: شکایتی برای اخراج یا تعلیق استاد دریافت نکرده‌ایم. اساتید اعتراض‌شان...