یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۱ شهریور ۱۴۰۲

ایران در مرگ ناشی از سگ‌گزیدگی، رتبۀ ۳ دنیاست. سالانه ۳۷ نفر به‌همین علت در...