یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲ خرداد ۱۴۰۳

حق همه افراد جامعه می‌باشد که بعد از رسیدن به سن قانونی توان انتخاب نام...