یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۵ آبان ۱۴۰۲

براساس اخبار منتشرشده در برخی از سایت‌ها‌، وکیل محمدرضا زاهدی، متهم ردیف دوم پروندۀ میلاد...