یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۳ آبان ۱۴۰۲

۳۳ ایالت آمریکا  از شرکت متا و زیرمجموعۀ آن، اینستاگرام، بابت دامن زدن به بحران...