یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

در این بخشنامه با اشاره به اینکه بخشودگی جرایم متعلقه در اختیار سازمان امور مالیاتی...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

در این بخشنامه با اشاره به اینکه بخشودگی جرایم متعلقه در اختیار سازمان امور مالیاتی...