یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۷ خرداد ۱۴۰۳

رأی شماره ۳۳۵۸۸۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۹ تصویبنامه شماره...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۷ خرداد ۱۴۰۳

رأی شماره ۳۳۵۸۸۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۹ تصویبنامه شماره...