یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

سعادتیان، معاون سازمان ثبت:  در سال ۱۴۰۳ پس از هفته قوه قضاییه تعیین نام ثبت...