یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۵ تیر ۱۴۰۲

به نقل از اعتماد :زنجانی و جزایری در زندان هستند/ مهدی هاشمی به صورت مشروط...