یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۲ خرداد ۱۴۰۳

خرید و فروش خودروها با پلاک گذرموقت غیرقانونی است . معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۲۰ خرداد ۱۴۰۳

خرید و فروش خودروها با پلاک گذرموقت غیرقانونی است . معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک...