یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف: یکی از سیاست‌های دولت، خدمات الکترونیک است. یعنی یک سری...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف: یکی از سیاست‌های دولت، خدمات الکترونیک است. یعنی یک سری...