یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱ خرداد ۱۴۰۳

متن دادنامه شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۰۷۸        تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۱            شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۴۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرف...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

متن دادنامه شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۰۷۸        تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۱            شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۴۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرف...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

متن دادنامه شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۰۷۸        تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۱            شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۴۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرف...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

متن دادنامه شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۰۷۸        تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۱            شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۴۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرف...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

متن دادنامه شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۰۷۸        تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۱            شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۴۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرف...