یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

مارگوت بیکل (زادهٔ ۱۹۵۸) شاعر آلمانی،ومتخصص الهیات و گفتگودرمانی است. بیکل در جامعه ادبی آلمان شخصیت شناخته شده‌ای محسوب نمی‌شود. وی پس از...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

مارگوت بیکل (زادهٔ ۱۹۵۸) شاعر آلمانی،ومتخصص الهیات و گفتگودرمانی است. بیکل در جامعه ادبی آلمان شخصیت شناخته شده‌ای محسوب نمی‌شود. وی پس از...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

مارگوت بیکل (زادهٔ ۱۹۵۸) شاعر آلمانی،ومتخصص الهیات و گفتگودرمانی است. بیکل در جامعه ادبی آلمان شخصیت شناخته شده‌ای محسوب نمی‌شود. وی پس از...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

مارگوت بیکل (زادهٔ ۱۹۵۸) شاعر آلمانی،ومتخصص الهیات و گفتگودرمانی است. بیکل در جامعه ادبی آلمان شخصیت شناخته شده‌ای محسوب نمی‌شود. وی پس از...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

مارگوت بیکل (زادهٔ ۱۹۵۸) شاعر آلمانی،ومتخصص الهیات و گفتگودرمانی است. بیکل در جامعه ادبی آلمان شخصیت شناخته شده‌ای محسوب نمی‌شود. وی پس از...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

مارگوت بیکل (زادهٔ ۱۹۵۸) شاعر آلمانی،ومتخصص الهیات و گفتگودرمانی است. بیکل در جامعه ادبی آلمان شخصیت شناخته شده‌ای محسوب نمی‌شود. وی پس از...