یادداشت‌ها

این بخش مختص به یادداشت های شخصی و بعضاً مطالب غیر حقوقی است.

تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۱ فروردین ۱۴۰۲

در انتظاری سرد نشسته ام انتظار سبز شدن یک باغ بی برگ خیزش زندگی می...
تصویر نویسنده مقاله

احمد نورانی

۵ اسفند ۱۴۰۱

در انتظاری سرد نشسته ام انتظار سبز شدن یک باغ بی برگ خیزش زندگی می...